Методи та засоби синтезу і генерації сигналів – фізичних переносників даних у сучасних інформаційно-комунікаційних системах

Автор(и)

  • І.Д. Горбенко
  • Є.А. Семенко
  • О.А. Замула

DOI:

https://doi.org/10.30837/rt.2020.3.202.09

Ключові слова:

завадостійкість прийому, скритність, інформаційна безпека, дискретні послідовності, складні системи сигналів, синтез систем сигналів, комплексний програмний засіб, інтерфейс користувача, шумоподібний сигнал.

Анотація

Функціонування низки сучасних інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) здійснюється в умовах зовнішніх і внутрішніх впливів, обумовлених, з одного боку, дією природних перешкод, перешкод від інших радіотехнічних систем, що функціонують на близьких частотах або в спільній ділянці діапазону частот, з іншого боку, – навмисних завад, створюваних станціями протидії з метою радіоелектронного подавлення діючих систем. До ІКC, особливо, критичного призначення, пред'являються все більш жорсткі вимоги щодо забезпечення ефективності їх функціонування: достовірності і швидкості передачі інформації, живучості, завадозахищеності, інформаційної безпеки. У таких умовах особливого значення набуває наявність і застосування захищених інформаційно-комунікаційних систем. Під захищеністю систем розуміють, перш за все, їх здатність забезпечувати необхідні показники з завадозахищеності, імітостійкості, інформаційної, енергетичної і структурної скритності, швидкості передавання інформації, частотної і енергетичної ефективності. Необхідність застосування захищених радіоканалів змушує дослідників по-новому подивитися на режими функціонування захищених радіоканалів і на аспекти формування і застосування складних сигналів – фізичних переносників даних для таких систем. У роботі представлено концептуальні положення щодо побудови захищених ІКС, які визначають необхідність проведення системної класифікації та уніфікацію інформаційних потоків для вирішення завдань формування та обробки інформації в ІКС, систематизацію моделей, методів, технічних і програмних засобів їх реалізації. Принципи побудови нових технологій в області ІКС повинні охоплювати весь спектр перетворень інформації в комплексі, від джерела до споживача, і повинні бути засновані не тільки на ефективній передачі інформації, але і на забезпеченні скритності, електромагнітної та іншої сумісності, екології, інформаційної безпеки, захищеності від нав'язування (введення в систему) помилкових даних і інше. Показано, що однією зі складних проблем створення захищених ІКС, є синтез системи сигналів – фізичних переносників даних. Наведено аналіз низки систем сигналів (OFDM-сигналів, сигналів з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ), складних нелінійних дискретних сигналів), застосування яких дозволяє поліпшити показники ефективності сучасних ІКС (завадостійкості прийому, інформаційної безпеки, скритності функціонування, захищеності від введення (нав'язування) неправдивих повідомлень, фальсифікації повідомлень; забезпечення цілісності даних, стійкості до міжсимвольної інтерференції, інформаційної ємності системи при обмеженій смузі пропускання, швидкості прийому-передачі даних тощо). У даній роботі на основі дослідження алгебраїчної структури систем нелінійних параметричних нерівностей сформульовані і у загальному виді вирішені задачі синтезу одного з нових класів складних нелінійних дискретних сигналів із заданими кореляційними, ансамблевими і структурними властивостями, – криптографічних сигналів. Представлено принципи побудови і загальна характеристика створеного програмно-апаратного комплексу для синтезу, дослідження властивостей, генерації, обробки та тестування математичних моделей низки класів сигналів-фізичних переносників даних у сучасних ІКС.

Посилання

Gorbenko I.D., Zamula А. А., Morozov V. L. Information security and noise immunity of telecommunication systems under conditions of various internal and external impacts // Telecommunications and Radio Engineering Volume 76, 2017 Issue 19, pages 1705-1717 DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v76.i19.30.

Gorbenko I.D., Zamula А. А., Morozov V. L., Rodionov S.V. Mathematical model of orthogonal frequency distribution and multiplexing (OFDM) signals // Радіотехніка. 2019. Вип. 198. С. 32 44.

Замула О.А. Технологии формирования OFDM сигналов в современных информационно-коммуникационных системах // Радіотехніка. 2018. Вип. 193. С. 152 159.

Sarvate D.V. Crosleration Properties of Pseudorandom and Related Sequences // IEEE Trans. Commun. 1980. Vol. Com 68. P. 59–90.

Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. Москва : Сов. радио, 1985. 384 с.

Ipatov Valery P. Spread Spectrum and CDMA. Principles and Applications / University of Turku, Finland and St. Petersburg Electrotechnical University ‘LETI’, Russia. John Wiley & Sons Ltd. The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England. 2005. 385 p.

Горбенко І.Д., Замула О.А. Вдовенко С.Г. Аналіз функції невизначеності і структури спектрів ЛЧМ-сигналів // Вісник інженерної академії України. 2018. Вип.2. С.52-56.

Горбенко І.Д., Замула О.А. Дослідження структури спектрів сигналів з лінійною частотною модуляцією // Радіотехніка. 2018. Вип. 193. С.192 -199.

Gorbenko I.D., Zamula А. А. Cryptographic signals: requirements, methods of synthesis, properties, application in telecommunication systems // Telecommunications and Radio Engineering Vol. 76, 2017. Issue 12, pages 1079-1100. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v76.i12.50.

Gorbenko I.D., Zamula A.A., Semenko Ye.A. Ensemble and correlation properties of cryptographic signals for telecommunication system and network applications // Telecommunications and Radio Engineering. Vol. 75, 2016 Issue 2. Pages 169-178. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v75.i2.60.

Methods for implementing communications in info-communication systems based on signal structures with specified properties / Gorbenko I., Zamula A., Morozov V. // 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Info communications Science and Technology, PIC S and T 2017 Proceedings.DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246359.

Gorbenko I. D., Zamula А. А., Semenko A. E., Morozov V. L. Method for complex improvement of characteristics of orthogonal ensembles based on multiplicative combining of signals of different classes // Telecommunications and Radio Engineering Vol. 76, 2017 Issue 18, pages 1581-1594. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v76.i18.10.

Горбенко І.Д., Замула О.А., Хо Чі Лик Оптимізація пошуку дискретних складних сигналів з необхідними властивостями для застосування у сучасних інформаційно-комунікаційних системах // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, 2019. Вип. 19. 160 с.

Свердлик М.Б. Оптимальные дискретные сигналы. Москва : Сов. радио, 1975. 200 с.

Gorbenko Ivan, Zamula Alexander, Morozov Vladyslav. Information and communication systems based on signal systems with improved properties building concept // Workshop Proceedings 2019 CEUR.

Замула А.А., Семенко Е.А Перспективы применения нелинейных дискретных сигналов в современных телекоммуникационных системах и сетях // Системи обробки інформації. Харків : ХУПС, 2015.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті