(1)
Borshchov, V.; Listratenko, O.; Protsenko, M.; Tymchuk, I.; Kravchenko, O.; Syddia, O.; Borshchov, I.; Slipchenko, M. Combined Heat Conductive Boards With Polyimide Dielectrics. RT 2023, 1, 115-126.